МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УкраїнИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Відділ освіти  молоді та спорту  Рудківської міської ради

Самбірського району Львівської області

Погірцівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ  ступенів

НАКАЗ

24. 01. 2020р.                                                                                     №_________

Про підсумки проведення

контрольного моніторингу              

знань учнів 9 класу

з української та англійської

мов, математики, історії України

Відповідно до плану роботи школи та згідно наказів «Про контрольний замір знань у 4, 9, 11 класах» № 109, 110 від 02. 12.2019р. було проведено моніторинг на залишок знань з української мови, англійської мови, математики, історії України.

     Моніторинг проаналізовано в довідці  «Про підсумки контрольного моніторингу з математики, англійської мови, української мови, історії України у 9  класі на кінець І семестру».

Узагальнення матеріалів вивчення рівня знань учнів  9-го класу на початок І семестру, здійснювалось за такими напрямами:

    Довідка складена на основі узагальнених матеріалів вивчення рівня знань учнів  9 класу на кінець І семестру, яке здійснювалось за такими напрямами:

 • грамотність учнів, використання теоретичних знань на практиці (українська мова, вчитель Вандич Л. В.);
 • розміщення прямих і площин у просторі, визначення тригонометричної функції кута, обчислення значення функції, похилих і проекцій цих похилих на площину, вправи зі степенями і простих тригонометричних функцій. розв’язання квадратичних нерівностей,  ірраціональне рівняння (геометрія, алгебра, вчитель Стасишин О. Т.);
 • знання історичної термінології, хронології, виділення найголовнішого, складання історичного портрету, наслідки історичних подій(вчитель Бахурська Т. М.);
 • використання теоретичного матеріалу на практиці – знання основних правил (англійська мова, вчитель Царук І. В.);

Згідно плану роботи школи протягом грудня проводився контрольний моніторинг з математики, української і англійської мови, історії України. З математики завдання були 4-х рівневі завдання у 2-х варіантах,  з української мови – диктант (9 клас),  а з англійської мови, історії України – тестові завдання, різного рівня складності.

    Завдання враховували весь програмовий матеріал за І семестр. Результати контрольного моніторингу зведено у таблицях:

Контрольний моніторинг  за І семестр з історії України

   Контрольну моніторинг з історії України виконували  24 учні (2учні були відсутні) 9 класу. Високий рівень навчальних досягнень учні не показали, достатній рівень –14 учнів, середній рівень –  7 учнів і на початковий – 3 учні.

    Аналіз виконання запропонованих завдань свідчить про те, що 24 учнів справилися із завданнями початкового рівня, де було указати твори Т. Шевченка, регіони України, діячів Кирило – Мефодіївського братства «Руської трійці».

   Із завданнями  середнього рівня справилися наполовину 21 учень. Завдання  було встановити відповідність поняття та терміни: «національна ідея», «конфлікт», «чумацтво», «промисловий переворот», «асиміляція», «реалізм», встановити хронологічну послідовність подій,

 На завдання достатнього рівня потрібно було описати, які соціально-політичні теми висвітлювала творчість Т.Шевченка,і лише 8 учнів справилися на половину.

 На високий рівень  були поставлені завдання, як розвиток торгівлі початку ХІХ ст. та діяльність «Руської трійці»- 3 учнів висвітлили відповідь не до кінця.

    Середній бал виконання контрольної роботи становить 5.8 бали.

Контрольний моніторинг з української мови

      Контрольний моніторинг з української мови (диктант) виконували 24 учнів 9 класу. Високий рівень навчальних досягнень показали 5  учнів, достатній рівень – 10 учнів, середній – 5 учнів, а початковий  – 4 учні.

       Аналіз виконання запропонованих завдань свідчить про те, що 2 учні допустили по 1 помилці, а саме розділові знаки у складному реченні. Також 10 учнів класу допустив по 3-4 помилки (це голосні е та и у коренях слів, перенос слів, розділові знаки у складному реченні). 5 учнів класу допустили 6-8 помилок у диктанті. Труднощі у них виявилися при написанні прислівників, подвоєнні букв, правописі не з різними частинами мови,  розділові знаки при однорідних членах та у складному реченні. Проте 4 учні допустили більше як 10 помилок. Це ненаголошені голосні у коренях слів, подвоєння букв, правопис прислівників, розділові знаки у простому та складному реченні.

        Середній бал виконання контрольної роботи становить – 6,8 бала.

       Аналітичний аналіз виконання контрольного моніторингу з англійської мови

Контрольний моніторинг  з англійської мови   виконували    26  учні  9  класу. Високий рівень навчальних досягнень показали – 5 учнів,  достатній рівень –  12 учнів, середній рівень –  7 учнів, низький рівень- 2 учні.

Аналіз  виконання запропонованих завдань свідчить про те, що перше завдання правильно виконали 22 учні, а 2 учні зробили помилки при виборі правильного варіанту відповіді.  Друге завдання правильно виконали 21 учень, інші 5 учнів зробили помилки у вживанні дієслів у правильному часі. 4 учні не справилися з третім  завданням, ще 10  зробили помилки при виборі правильного займенника чи прислівника, а 11 учнів все написали правильно. З четвертим завданням, написанням твору, не справилось 18 учнів. Решта учнів допустили граматичні та орфографічні помилки і повністю не розкрили тему твору.

Аналітичний аналіз виконання контрольного моніторингу з математики

Контрольну роботу з алгебри  виконували  22  учнів 9 класу. Високий рівень навчальних досягнень показали  3 учні, достатній рівень досягнень 4 учні, середній рівень  5 учнів, початковий рівень 10 учнів.

Аналіз виконання запропонованих завдань свідчить про те, що з першими двома завданнями учні справились на відмінно, тобто всі правильно відповіли на завдання , що знаходження ОДЗ, а також піднесення до квадрату виразів із коренями. У  третьому  завданні потрібно було відняти дроби з різними знаменниками, з цим завдання справились 16учнів, а 2 учні  взагалі не розпочинали розв’язувати це завдання. У четвертому завданні потрібно було розв’язати раціональне рівняння враховуючи ОДЗ підкореневого виразу, 16 учнів справились з цим завданням, 2  учні не приступали до розв’язування четвертого  завдання.  14 учнів справились із п’ятим завданням додавання і віднімання дробів з різними знаменниками, 4 не приступали до цього завдання. Шосте  завдання полягало у розв’язування квадратного  рівняння з яким справились 2 учні, 10 учнів закінчили розвязувати це завдання, 6 учнів не приступали до завдання не приступали. 8 учнів приступили до розв’язку сьомого завдання, в якому потрібно було відняти раціональні вирази , враховуючи ОДЗ знаменника кожного дробу,  та не закінчили, два учні не правильно розпочали розв’язувати це завдання, 8 учнів не приступали до розв’язку. 8 завдання розпочали розвязувати 5 учнів, 1 учень  майже правильно розв’язав задачу, яку потрібно було розвязати за допомогою раціонального рівняння, 12 учнів не приступали до розв’язку.

Середній бал моніторингу становить 5,6.

 Контрольний моніторинг з геометрії  виконували  21  учнів 9 класу. Високий рівень навчальних досягнень показали  0 учнів, достатній рівень досягнень  10  учнів, середній рівень 7  учнів, початковий рівень 4 учнів.

Аналіз виконання запропонованих завдань свідчить про те, що з першими двома завданнями учні справились на відмінно, тобто всі правильно відповіли на завдання , що стосувались знаходження градусної міри четвертого кута чотирикутника, а також знаходження середньої лінії трикутника і трапеції. У  третьому  завданні потрібно булознайти площу і периметр прямокутника, використовуючи теорему Піфагора, з цим завдання справились 19 учнів, а 2 учні  взагалі не розпочинали розв’язувати це завдання. У четвертому завданні завданні потрібно було знайти діагоналі ромба, маючи при цьому сторони ромба, лише 12 учнів справились з цим завданням, 2 учні допустили помилки при розв’язуванні і 7  учнів не приступали до розв’язування сьомого  завдання.  6 учнів справились із пятим  завдання на знаходження кутів, які утворюють хорди кола,7 учнів не закінчили розв’язувати, 8 не приступали до цього завдання. Шосте  завдання полягало у знаходженні сторони трикутника використовуючи при цьому середню лінію трикутника і теорему 3 учні приступили до розв’язку шостого завдання та не закінчили, 18 не приступали .

Середній бал моніторингу становить 5,8.

Відповідно до вище наведеного

НАКАЗУЮ:

 1. Вчителям  Вандич Л. В., Стасишин О. Т., Царук І. В., Бахурській Т. М.   з метою підвищення знань учнів:

1.1. Проаналізувати результати проведених письмових робіт і розробити заходи щодо удосконалення сучасних форм і методів підвищення рівня знань учнів.

1.2. Використовувати творчо-пошукові проблемні методи уроку, спонукаючи учнів до розвиваючого навчання та      усвідомлення ними майбутніх знань.

1.3. Працювати над впровадженням нових підходів до оцінювання знань, які б показували  не лише  механічне відтворення, а й самостійне будування міркувань і доведень.

1.4. Звернути увагу на формування в учнів вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки.

1.5. Вести систематичне повторення вивченого матеріалу з метою вироблення міцних знань і усунення прогалин у знаннях.

1.6. Посилити індивідуальну роботу з слабовстигаючими учнями (диференційований підхід до завдань, створення динамічних груп та інші).

2. Відмітити роботу вчителів Стасишин О. Т., Царук І. В. по об’єктивності оцінювання знань учнів.

3. Підсумковий моніторинг відповідних предметів провести в квітні 2020р.

4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Політило М. Ф.

Директор              О. Стасишин

    З наказом ознайомлено:             Політило М. Ф.                Царук І. В.

                                                             Вандич Л. В.

                                                             Бахурська Т. М.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УкраїнИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Відділ освіти  молоді та спорту  Рудківської міської ради

Самбірського району Львівської області

Погірцівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ  ступенів

НАКАЗ

24. 01. 2020р.                                                                                     №_________

Про підсумки проведення

контрольного моніторингу              

знань учнів 11 класу

з української та англійської

мов, математики, історії України

Відповідно до плану роботи школи та згідно наказів «Про контрольний замір знань у 4, 9, 11 класах» №109,110 від 02.12. 2019р. було проведено моніторинг на залишок знань з української мови, англійської мови, математики, історії України.

     Моніторинг проаналізовано в довідці  «Про підсумки контрольного моніторингу з математики, англійської мови, української мови, історії України у 11  класі на кінець І семестру».

     Узагальнення матеріалів вивчення рівня знань учнів  11-го класу на початок І семестру, здійснювалось за такими напрямами:

 • грамотність учнів, використання теоретичних знань на практиці (українська мова, вчитель Салаткевич Г. С.);
 • розміщення прямих і площин у просторі, визначення тригонометричної функції кута, обчислення значення функції, похилих і проекцій цих похилих на площину, вправи зі степенями і простих тригонометричних функцій. розв’язання квадратичних нерівностей,  ірраціональне рівняння (геометрія, алгебра, вчитель Витичак І. І.);
 • знання історичної термінології, хронології, виділення найголовнішого, складання історичного портрету, наслідки історичних подій (вчитель Бахурська Т. М.);
 • використання теоретичного матеріалу на практиці – знання основних правил (англійська мова, вчитель Маївська В. М.);

Згідно плану роботи школи протягом грудня проводився контрольний замір знань з математики, української і англійської мови, історії України. З математики завдання були 4-х рівневі завдання у 2-х варіантах,  з української мови – тестові завдання у 2-ох варіантах, 4-х рівневі,   а з англійської мови,  історії України – тестові завдання, різного рівня складності.

 Завдання враховували весь програмовий матеріал за І семестр.

Аналітичний аналіз виконання контрольного моніторингу з історії України

          Контрольний моніторинг з історії України виконували 17 учнів 11 класу. Високий рівень навчальних досягнень показали 10 учнів, достатній рівень – 1 учень, середній рівень – 5 учнів та початковий – 1 учень.

          Аналіз виконання запропонованих завдань свідчить про те, що учні справилися із завданнями початкового рівня, де було визначити подію до таких років:1947 р., 1939-1945 р., 1946р., 1948 р., 1945 р.

          Із завданнями середнього рівня справилися усі учні. Завдання було поставлено пояснити терміни та поняття:: «волюнтаризм», «лібералізація», «суб’єктивізм», «відлига» і справилися 16 учнів. Друге завдання: написати округи, що німці утворили на Україні після захоплення всієї території, з цим завданням справилися всі учні.

          На завдання достатнього рівня потрібно було описати причини голоду в Україні – 11 учнів розкрили ці завдання. На високий рівень були поставлені завдання: охарактеризувати рух ОУН-УПА після Другої світової війни – 10 учнів висвітлили ці завдання.

          Середній бал виконання контрольної роботи становить 7.7 бала.

                            Об’єктивність оцінювання становить 92%, лише в трьох учнів оцінки розходяться в межах 1, 2 бали

Аналітичний аналіз виконання контрольного моніторингу з англійської мови

Контрольний моніторинг  з англійської мови  виконували 17  учнів 11  класу. Високий рівень навчальних досягнень показали  8  учнів,  достатній рівень –  5  учнів, середній рівень – 4 учні.

Аналіз  виконання запропонованих завдань свідчить про те, що   з першим завданням – співставити  слова і іх значення справились всі учні . З другим завданням  –  вибрати правильну форму дієслова теж справились всі учні . 4 учні не виконали третє завдання, а 4 учні зробили помилки при написанні  правильного часу дієслів. З четвертим завданням , написанням твору, не справилось 8 учнів. Інші учні допустили граматичні і орфографічні помилки ,і повністю  не розкрили тему .

                            Об’єктивність оцінювання становить 99%, лише в одного учня розходження становить 1 бал.

Аналітичний аналіз виконання контрольного моніторингу з української мови

      Контрольний моніторинг з української мови виконувало 17 учнів 11 класу. Високий рівень навчальних досягнень показало 8 учнів, достатній рівень – 1 учень, середній – 8 учнів, початковий – немає.

       Аналіз виконання запропонованих завдань свідчить про те, що всі учні класу справилися з 1, 2 та 3 завданням, де потрібно було вказати ознаки літературної мови та стилістики. 2 учні не справилися із завданням 4 (що регулюють орфоепічні норми).  5 завдання не виконав 1 учень (правопис частки не). З  6 і 7 завданням не справились 2 учні ( написання складних прикметників та займенників через дефіс). 8 завдання не виконало 4 учнів (правопис власних назв). Труднощі із 9 завданням виникли лише у 2 учнів, що не зуміли вказати вищий і найвищий ступінь порівняння прикметників. Та чомусь найважчим виявилося завдання 10, де потрібно було правильно записати прислівники. З цим завданням справилось лише 4 учні. 11 завдання виконали 5 учнів (відмінювання числівників). 12 завдання не виконало лише 7 учнів (правопис у, в). Завдання 13, 14, 15, 16 містили по 2 правильні відповіді. Деякі учні дали по 2 правильні відповіді, а деякі – по одній, а ось 6 учнів зовсім не набрали жодної правильної відповіді. 7 завдання передбачало встановлення відповідності між родами іменників, і його не виконало 6 учнів

        Середній бал виконання контрольної роботи становить – 7.6 балів.

                            Об’єктивність оцінювання становить 92%, в інших учнів розходження в межах 1, 2 бали

Аналітичний аналіз виконання контрольного моніторингу з алгебри

Всього у 11 класі 17 учнів. Моніторинг писали 16 учнів. Написали на:

12 – 0                     9 – 2             6 – 1              3 – 0

11 – 0                     8 – 3             5 – 0              2 – 0

10 – 0                     7 – 3             4 – 7              1 – 0

Основні помилки виявлені в учнів при знаходженні похідної складеної функції, знаходження проміжків зростання та спадання функції, також екстремумів. Виявилися прогалини і у побудові графіка функції: функція була досліджена, а графік не побудований. При розв’язуванні показникових нерівностей – не не зорієнтування, що потрібно було звести нерівність до квадратичноїі тоді зробити заміну.

Об’єктивно оцінено 30% учнів, решта мають розбіжності в 1, 2 бали на користь семестрової оцінки

В результаті середній бал за контрольну роботу – 6.

Відповідно до вище наведеного

НАКАЗУЮ:

 1. Вчителям  Вандич Л. В., Стасишин О. Т., Царук І. В., Бахурській Т. М.   з метою підвищення знань учнів:

1.1. Проаналізувати результати проведених письмових робіт і розробити заходи щодо удосконалення сучасних форм і методів підвищення рівня знань учнів.

1. 2. Використовувати творчо-пошукові проблемні методи уроку, спонукаючи учнів до розвиваючого навчання та      усвідомлення ними майбутніх знань.

1. 3. Працювати над впровадженням нових підходів до оцінювання знань, які б показували  не лише  механічне відтворення, а й самостійне будування міркувань і доведень.

1. 4. Звернути увагу на формування в учнів вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки.

1. 5. Вести систематичне повторення вивченого матеріалу з метою вироблення міцних знань і усунення прогалин у знаннях.

1. 6. Посилити індивідуальну роботу з слабо встигаючими учнями (диференційований підхід до завдань, створення динамічних груп та інші).

2. Відмітити роботу вчителів,    щодо об’єктивності оцінювання знань учнів

3. Підсумковий моніторинг відповідних предметів провести в квітні 2019р.

4.    Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Політило М. Ф.

Директор              О. Стасишин

    З наказом ознайомлено:             Політило М. Ф.                Царук І. В.

                                                             Вандич Л. В.

                                                             Бахурська Т. М.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УкраїнИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Відділ освіти  молоді та спорту  Рудківської міської ради

Самбірського району Львівської області

Погірцівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ  ступенів

НАКАЗ

02. 01. 2019р.                                                                                     №_________

Про підсумки проведення

контрольного моніторингу              

знань учнів 4 класу

з української та англійської

мов, математики

Відповідно до плану роботи школи та згідно наказів «Про контрольний замір знань у 4, 9, 11 класах» №109, 110 від 02.12.2019р. було проведено моніторинг на залишок знань з української мови, англійської мови, математики.

     Моніторинг проаналізовано в довідці  «Про підсумки контрольного моніторингу з математики, англійської мови, української мови, у 4  класі на кінець І семестру».

Узагальнення матеріалів вивчення рівня знань учнів  4-го класу на кінець І       семестру, яке здійснювалось за такими напрямами:

 • грамотність учнів, застосування теоретичних знань на практиці;
 • вміння використовувати набуті знання на практиці;
 • розв’язування задач;
 • знання таблиці множення і ділення;
 • розв’язування прикладів на послідовність дій;
 • знання геометричного матеріалу

З математики, англійської мови завдання були 4-х рівневі і  завдання у 2-х варіантах, а з української мови – диктант.

    Завдання враховували весь програмовий матеріал за І семестр.

Українська мова

Назва диктанту «Як зимують дерева»

Аналітичний аналіз виконання контрольної роботи (диктант)

            Контрольний моніторинг з української мови  виконували  16 учнів класу. Високий рівень навчальних досягнень показали 6 учнів, достатній рівень 6 учнів, середній рівень 3учні, початковий – 1 учень.

              Аналіз  виконання запропонованих завдань свідчить про те, що 6 учнів написали моніторинг без помилок, 4учні зробили помилки у правописі ненаголошених –е,-и ,3 учнів –  правопис прийменників з словами ,2 учні – заміна букв –с- на –з-, 3 учні.- заміна і пропуск букв.

            Об’єктивність в межах від +1 до -3. Тобто, оцінки за І семестр в деяких учнів нижчі ніж оцінки за диктант і тому необхідно звернути увагу вчителя на поточні знання учнів.

                 Математика

Контрольний моніторинг з математики виконували 16 учнів класу. Високий рівень навчальних досягнень показали 9 учнів, достатній рівень 2 учні, середній рівень5 учнів.

            Аналіз  виконання запропонованих завдань свідчить про те, що 1 учень написав моніторинг без жодної помилки, в обчисленні числових виразів допустили помилки – 6 учнів, розв’язування задачі – 9 учнів, розв’язування рівняння – 5учнів, дії з іменованими числами – 10 учнів.

Об’єктивність в межах від +1 до -4. Тобто, оцінки за І семестр в деяких учнів нижчі ніж оцінки за моніторинг і тому необхідно звернути увагу вчителя на поточні знання учнів.

Англійська мова

Контрольний моніторинг з англійської мови виконували 16 учнів 4 класу. Високий рівень навчальних досягнень показали 6 учнів, достатній рівень – 6 учнів, середній рівень – 4 учні, початковий – 0. Аналіз виконання запропонованих завдань свідчить про те, що всі учні  правильно переклали слова на українську мову (завдання 1); 12 учнів правильно визначили час за годинником (завдання 2); 7 учнів вірно вставили пропущені кількісні числівники (завдання 3), частково справились 6 учнів; склавши речення за малюнком за допомогою теперішнього тривалого часу  (завдання 4), 6 учнів допустили 1-2 помилки, 8 учнів – не справилися, 2 учні – не приступали до виконання поданого завдання.

Об’єктивність оцінювання становить 97%.

          Відповідно до вище наведеного

          НАКАЗУЮ:

1.Вчителям Терлич Л. Й., Маївській В. М. з метою об’єктивності оцінювання і підвищення знань учнів:

1.1. Проаналізувати результати проведених письмових робіт і розробити заходи щодо удосконалення сучасних форм і методів підвищення рівня знань учнів.

2. Підсумковий моніторинг відповідних предметів провести в квітні 2019р.

      3.Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника   директора з навчально-виховної роботи Політило М. Ф.

Директор              О. Стасишин

       З наказом ознайомлено:             Політило М. Ф.                Маївська В. М. П.

                                                                Терлич Л. Й.